новини

Обява за конкурс за заемане на длъжности

ОБЯВА

       На основание  чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните  заведения, във връзка с чл. 90 – 95 от КТ и заповед №15/ 02.02.2022 год. на Управителя на „СБАЛПФЗ-ВРАЦА“ ЕООД, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

             Началници на следните  отделения/лаборатории:

 1. Пневмологично отделение
 2. Фтизиатрично отделение
 3. Консултативно-диагностично отделение
 4. Отделение образна диагностика
 5. Клинична лаборатория
 6. Микробиологична лаборатория

с място на работа „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ №93;

                  При следните условия :

 • Кандидатите за заемане на обявените конкурси за началник отделения следва да отговарят на следните условия:
 1. Висше образование „Медицина“ с образователно-квалификационна степен – магистър по медицина.
 2. Придобита медицинска специалност по профила за отделението за което се кандидатства:
 • За началник на: Пневмологично, Фтизиатрично и Консултативно-диагностично отделение – специалност „Пневмология и фтизиатрия“.
 • За началник Клинична лаборатория – специалност „Клинична  лаборатория“.
 • За началник Микробиологична лаборатория – специалност „Микробиология“.
 • За началник Отделение Образна диагностика – специалност „Образна диагностика“
 1. Минимум 5/пет/ години трудов стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
 2. Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти, /Word, Exel, Inernet/
 3. Познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
 4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД с адрес:pulmo-vratsa.com
 2. Професионална автобиография
 3. Диплома за завършено висше образование– заверено от кандидата копие
 4. Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация – заверени от кандидата копия
 5. Документи удостоверяващи трудов стаж по специалността /трудова книжка, УП 3 – удостоверение за осигурителен стаж/
 6. Свидетелство за съдимост
 7. Удостоверение за членство в БЛС

 Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Първи етап: Допускане до участие/подбор по документи/ – проверка на съответствието на представените от кандидата документи с предварително обявените изисквания от комисията по допускане на кандидатите до конкурса.

Втори етап: Конкурсът ще се проведе чрез събеседване – за преценка на медицинската квалификация, практическите познания, професионален опит и познаване на нормативните документи в областта на здравеопазването.

Длъжността се заема с конкурс за срок от 3 /три/ години съгласно ЗЛЗ.

Документите се подават в деловодството на  „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД гр. Враца, ул. „Ген. Леонов” № 93 до 14.00 ч.  в работни дни. Телефон за връзка: 092/62-35-64.     

Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата.

 

Може да изтеглите заявление за участие от линка:

Заявление за участие в конкурс

 

 

Total Page Visits: 23771 - Today Page Visits: 11

Съобщение

 

публикувано на: 15.2.2019 13:09

 

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА

по чл. 54, ал. 3 от ППЗОП

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на Пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД, обявена с Решение № 1/22.01.2019 г. на Управителя на „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД за откриване на процедурата, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID № 889867 /22.01.2019 г. и Обявление за поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с  ID №889879/22.01.2019 г.

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че на 20.02.2019 г. от 15.00 ч. в сградата на „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД, „Конферентна зала“ е насрочено открито заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на Пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД, обявена с Решение № 1/22.01.2019 г. на Управителя на „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД за откриване на процедурата, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID № 889867 /22.01.2019 г. и Обявление за поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с  ID №889879/22.01.2019 г.

С протоколни решения комисията, назначена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП е допуснала до етапа на отваряне и оповестяване на ценовите предложения всички участници, подали оферти. 

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Подпис:

Искра Василева

Председател на Комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП

Total Page Visits: 23771 - Today Page Visits: 11

Обяваен конкурс за длъжността главна медицинска сестра и началници на отделения

ОБЯВЯВА

 

      На основание  чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните  заведения, във връзка с чл. 90 – 95 от КТ и заповед №16/ 01.02.2019 год. на Управителя на „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 

 Началници на следните  отделения/лаборатории и главна медицинска сестра:

 1. Пневмологично отделение
 2. Фтизиатрично отделение
 3. Консултативно-диагностично отделение
 4. Отделение образна диагностика
 5. Клинична лаборатория
 6. Микробиологична лаборатория
 7. Главна медицинска сестра

с място на работа „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД гр. Враца ул. „Генерал Леонов“ №93

 и при следните условия :

 

         Изисквания за заемане на длъжностите началник – отделение (образна диагностика) лаборатории:

 Кандидатите за заемане на обявените конкурсни длъжности следва да имат:

 1. Висше образование „Медицина“ с образователно-квалификационна степен – магистър по медицина.
 2. Придобита медицинска специалност по профила за отделението за което се кандидатства.
 3. Минимум 5/пет/години трудов стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
 4. Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти, /Word, Exel, Inernet/
 5. Познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
 6. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

 

         Изисквания за заемане длъжността Гл.мед.сестра:

       Кандидатите за заемане на обявените конкурсна длъжност следва да имат:

 1. Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или „Магистър” по „Управление на здравни грижи“.
 2. Минимум 5/пет/години трудов стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
 3. Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти, /Word, Exel, Inernet/.
 4. Познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
 5. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

 

 Необходими документи за допускане до конкурс:

 Заявление за участие в конкурса – по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „ СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД с адрес www.pulmo-vratsa.com

 1. Професионална автобиография
 2. Диплома за завършено висше образование– заверено от кандидата копие
 3. Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация – заверени от кандидата копия
 4. Документи удостоверяващи трудов стаж по специалността /трудова книжка, УП 3 – удостоверение за осигурителен стаж/
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Удостоверение за членство в БЛС и БАПЗГ

 

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Първи етап: Допускане до участие/подбор по документи/ – проверка на съответствието на представените от кандидата документи с предварително обявените изисквания от комисията по допускане на кандидатите до конкурса.

Втори етап: Конкурсът ще се проведе чрез събеседване – за преценка на медицинската квалификация, практическите познания, професионален опит и познаване на нормативните документи в  областта на здравеопазването.

 Документите се подават в деловодството на  „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД гр. Враца, ул. „Ген. Леонов” № 93 до 15.00 ч.  в работни дни. Телефон за връзка: 092/62-35-64.     

Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата.

 

Може да изтеглите заявление за участие от линка:

Заявление за участие в конкурс

Total Page Visits: 23771 - Today Page Visits: 11

Доставка на хранителни продукти от 22.01.2019 г.

 

 

публикувано на: 22.1.2019 13:29

 

Документи

 

Обявление 22.01.2019

Решение_22_01_2019

Указания

Образец_1 списък

Образец_3

Образец_4

Образец_4.1-Ценово предложение_2019

Приложение 1 – техн спесификация 2019

Приложение № 2 – проект на договор

ЕЕДОП (архивирана папка)

ЕЕДОП (папка)

Total Page Visits: 23771 - Today Page Visits: 11

Удължаване срок на обявения търг

СЪОБЩЕНИЕ

    „СБАЛПФЗ-ВРАЦА” ЕООД уведомява, че удължава срока за приемане на заявления за участие в търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти с предназначение: за монтаж и експлоатация на вендинг автомати за топли напитки.

    Срока за получаване на заявленията е 08.30 часа на 05.06.2017 г.

    Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 05.06.2017 г. в сградата на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД.

Total Page Visits: 23771 - Today Page Visits: 11