Обяваен конкурс за длъжността главна медицинска сестра и началници на отделения

ОБЯВЯВА

 

      На основание  чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните  заведения, във връзка с чл. 90 – 95 от КТ и заповед №16/ 01.02.2019 год. на Управителя на „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 

 Началници на следните  отделения/лаборатории и главна медицинска сестра:

 1. Пневмологично отделение
 2. Фтизиатрично отделение
 3. Консултативно-диагностично отделение
 4. Отделение образна диагностика
 5. Клинична лаборатория
 6. Микробиологична лаборатория
 7. Главна медицинска сестра

с място на работа „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД гр. Враца ул. „Генерал Леонов“ №93

 и при следните условия :

 

         Изисквания за заемане на длъжностите началник – отделение (образна диагностика) лаборатории:

 Кандидатите за заемане на обявените конкурсни длъжности следва да имат:

 1. Висше образование „Медицина“ с образователно-квалификационна степен – магистър по медицина.
 2. Придобита медицинска специалност по профила за отделението за което се кандидатства.
 3. Минимум 5/пет/години трудов стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
 4. Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти, /Word, Exel, Inernet/
 5. Познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
 6. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

 

         Изисквания за заемане длъжността Гл.мед.сестра:

       Кандидатите за заемане на обявените конкурсна длъжност следва да имат:

 1. Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или „Магистър” по „Управление на здравни грижи“.
 2. Минимум 5/пет/години трудов стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
 3. Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти, /Word, Exel, Inernet/.
 4. Познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
 5. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

 

 Необходими документи за допускане до конкурс:

 Заявление за участие в конкурса – по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „ СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД с адрес www.pulmo-vratsa.com

 1. Професионална автобиография
 2. Диплома за завършено висше образование– заверено от кандидата копие
 3. Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация – заверени от кандидата копия
 4. Документи удостоверяващи трудов стаж по специалността /трудова книжка, УП 3 – удостоверение за осигурителен стаж/
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Удостоверение за членство в БЛС и БАПЗГ

 

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Първи етап: Допускане до участие/подбор по документи/ – проверка на съответствието на представените от кандидата документи с предварително обявените изисквания от комисията по допускане на кандидатите до конкурса.

Втори етап: Конкурсът ще се проведе чрез събеседване – за преценка на медицинската квалификация, практическите познания, професионален опит и познаване на нормативните документи в  областта на здравеопазването.

 Документите се подават в деловодството на  „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД гр. Враца, ул. „Ген. Леонов” № 93 до 15.00 ч.  в работни дни. Телефон за връзка: 092/62-35-64.     

Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата.

 

Може да изтеглите заявление за участие от линка:

Заявление за участие в конкурс

Total Page Visits: 449 - Today Page Visits: 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.