Обява за конкурс за заемане на длъжности

ОБЯВА

       На основание  чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните  заведения, във връзка с чл. 90 – 95 от КТ и заповед №15/ 02.02.2022 год. на Управителя на „СБАЛПФЗ-ВРАЦА“ ЕООД, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

             Началници на следните  отделения/лаборатории:

 1. Пневмологично отделение
 2. Фтизиатрично отделение
 3. Консултативно-диагностично отделение
 4. Отделение образна диагностика
 5. Клинична лаборатория
 6. Микробиологична лаборатория

с място на работа „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ №93;

                  При следните условия :

 • Кандидатите за заемане на обявените конкурси за началник отделения следва да отговарят на следните условия:
 1. Висше образование „Медицина“ с образователно-квалификационна степен – магистър по медицина.
 2. Придобита медицинска специалност по профила за отделението за което се кандидатства:
 • За началник на: Пневмологично, Фтизиатрично и Консултативно-диагностично отделение – специалност „Пневмология и фтизиатрия“.
 • За началник Клинична лаборатория – специалност „Клинична  лаборатория“.
 • За началник Микробиологична лаборатория – специалност „Микробиология“.
 • За началник Отделение Образна диагностика – специалност „Образна диагностика“
 1. Минимум 5/пет/ години трудов стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
 2. Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти, /Word, Exel, Inernet/
 3. Познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
 4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „СБАЛПФЗ ВРАЦА“ ЕООД с адрес:pulmo-vratsa.com
 2. Професионална автобиография
 3. Диплома за завършено висше образование– заверено от кандидата копие
 4. Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация – заверени от кандидата копия
 5. Документи удостоверяващи трудов стаж по специалността /трудова книжка, УП 3 – удостоверение за осигурителен стаж/
 6. Свидетелство за съдимост
 7. Удостоверение за членство в БЛС

 Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Първи етап: Допускане до участие/подбор по документи/ – проверка на съответствието на представените от кандидата документи с предварително обявените изисквания от комисията по допускане на кандидатите до конкурса.

Втори етап: Конкурсът ще се проведе чрез събеседване – за преценка на медицинската квалификация, практическите познания, професионален опит и познаване на нормативните документи в областта на здравеопазването.

Длъжността се заема с конкурс за срок от 3 /три/ години съгласно ЗЛЗ.

Документите се подават в деловодството на  „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД гр. Враца, ул. „Ген. Леонов” № 93 до 14.00 ч.  в работни дни. Телефон за връзка: 092/62-35-64.     

Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата.

 

Може да изтеглите заявление за участие от линка:

Заявление за участие в конкурс

 

 

Total Page Visits: 129 - Today Page Visits: 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.