Конкретни изследвания

 •  Фиброоптична бронхоскопия
 •  Мобилен флуорограф – по желание на работодателя и цена по договаряне
 •  Функционално изследване на дишането
 •  Бронхо-дилататорен тест
 •  Рентгенографии
 •  Томографии
 •  Манту
 •  БЦЖ
 •  Неинвазивна вентилация

Ц Е Н О Р А З П И С

на  платените медицински услуги
в “СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД гр. Враца,
считано от 01.10.2016 г.

01 Клинична лаборатория – Такса вземане на биологичен материал 2.00 лв.
01_01. Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 6.00 лв.
01_03. Скорост на утаяване на еритроцитите 2.00 лв.
01_04. Време на кървене 1.66 лв.
01_05. Пресяващи тестове: протромбиново време/INR/ 3.00 лв.

01_06. Пресяващи тестове: активирано парциално тробмопластиново време  (АРТТ)

3.00 лв.
01_07. Пресяващи тестове: фибриноген 1.66 лв.

01_08. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

1.66 лв.
01_09. Седимент на урина – ориентировъчно изследване 1.66 лв.
01_11. Глюкоза 3.00 лв.
01_12. Кръвно-захарен  профил 8.00 лв.
01_13. Креатинин 3.00 лв.
01_14. Урея 3.00 лв.
01_15. Билирубин – общ 3.00 лв.
01_16. Билирубин – директен 3.00 лв.
01_17. Общ белтък 3.00 лв.
01_18. Албумин 3.00 лв.
01_19. Холестерол 3.00 лв.
01_21. Триглицериди 3.00 лв.
01_23. Пикочна киселина 3.00 лв.
01_24. АСАТ 3.00 лв.
01_25. АЛАТ 3.00 лв.
01_26. Креатинкиназа (КК) 3.00 лв.
01_27. ГГТ 3.00 лв.
01_28. Алкална фосфатаза (АФ) 3.00 лв.
01_29. Алфа-амилаза 3.00 лв.
01_31. Натрий и Калий и Хлор 6.00 лв.
01_34. Калций 3.00 лв.
01_36. Желязо 3.00 лв.
01_37. ЖСК 3.00лв.
01_38. CRP 4.00 лв.

01_40. Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

4.00 лв.

01_41. Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

4.00 лв.
D- dimer 20.00 лв.
Гликиран хемоглобин 12.00 лв.

02 Клинична микробиология

02_13. Урина за урокултура /E.Coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococuccus,
Грам /-/, Staphylococcus/с антибиограма
10.00 лв.

02_15. Ранев материал и гной /Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacteriaceae, Грам /-/, Анаероби и др./с антибиограма

12.50 лв.

02_16. Гърлени и назофарингеални секрети /Staphy-s, Strepto-s, Neisseria, Haemoph. и др./ с антибиограма

12.50 лв.
02_17. Храчка, пунктат, ликвор /Strepto-s, Staphy-s, Enterobacteriaceae, Haemophilus, Mycobacterium, Анаероби и др./ с антибиограма 12.50 лв.
Храчка Mycobacterium 8.00 лв.

06 Рентгенология

06_08. Рентгеноскопия на бял дроб 7.00 лв.
06_30. Рентгенография на гръден кош и бял дроб 20.00 лв.
06_35. Томография на гръден кош и бял дроб (ЦТС) 20.00 лв.
–          Томограма 9.00 лв.
06_04. Рентгенография на околоносни синуси 14.00 лв.
 – Изследване на кръв за хемокултура 8.00 лв.
 – Кръвно-газов анализ (капилярна кръв) 12.00 лв.
– Кръвно-газов анализ ( артериална кръв) 20.00 лв.
– Проба Манту 10.00 лв.
– Ваксина БЦЖ 3.00 лв.
 – Мускулна инжекция 3.00 лв.
– Подкожна инжекция 3.00 лв.
– Венозна инжекция 10.00 лв.
– Венозно /капелно/ вливане 12.00 лв.
– Поставяне на абокат 10.00 лв.
 – Плеврална пункция 20.00 лв.
– ЕКГ /електрокардиограма/ 5.00 лв.

– ФИД /функционално изследване на дишането/ с интерпретация от пулмолог

15.00 лв.
– Инхалационно лечение – 1 инхалация 4.00 лв.
 – Потребителска такса за пролежан ден 5.80 лв.
–  Такса рентгенови изследвания 2.90 лв.

     При стационарно лечение неосигурените пациенти ще заплащат цените по клиничните пътеки, определени в НРД 2016 г.

     Таксите се събират преди изследването и преди издаването на съответния документ в касата на “СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД  до 15.00 ч. или на регистратурата в КДБ до 16.00 ч.

Административни услуги

предоставяни от “СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД гр. Враца

 1. Безплатни услуги:

– Писмено съобщение за смърт – в деня на събитието

– Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК – при изписване от стационара и/или в деня на прегледа в амбулаторията

– Издаване на дубликат на болничен лист – в деня на поискването

– Изготвяне на епикриза при изписване на пациент – в деня на изписването

– Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи – при поискване в 7-дневен срок

– Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, включително със здравната информация за починал пациент и предоставяне на копия от медицинските документи – в деня на събитието и при поискване

 1. Платени услуги:

– Медицинско удостоверение или епикриза по желание за соц. грижи, съд  и други институции – при поискване – 10.00 лв.

 – Протокол за ТЕЛК по желание – при поискване  – 20.00 лв.

 – Изготвяне на УП-2 за пенсиониране по желание – 14-дневен срок – 15.00 лв.

 – Изготвяне на Образец-3 по желание – 14-дневен срок  – 10.00 лв.

 – Справка за документ от архива /ИЗ, епикриза и др./ – при поискване – 10.00 лв.

Таксите се събират преди издаването на съответния документ в касата на “СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД  до 15.00 ч.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА”  ЕООД   ГРАД ВРАЦА

 

 

З А П О В Е Д

№  168

17.11.2020 г.  гр. Враца

На основание чл. 69, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Считано от 17.11.2020 г. Възложителите на клинични изпитвания, извършвани на територията на „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД град Враца, да заплащат административни такси, както следва:
  • За разглеждане на документи и договори за провеждане на клинични проучвания в „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД град Враца – 600.00 /шестотин/лева без ДДС.
  • Еднократна годишна такса в размер на 200.00 /двеста/ лева без ДДС, за съхранение на медикаментите, свързани с клинични изпитвания, както и за подготвянето и/или подготовката на медикаменти.
 2. Таксите по т.1.1 и т.1.2 се заплащат от Възложителите по банковата сметка на „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД град Враца.
 3. Таксите по т.1.1 и т.1.2 от настоящата заповед да бъдат отразени своевременно в сайта и в информационната база данни на лечебното заведение от отговорните за това длъжностни лица.

Настоящата заповед влиза в сила считано от 17.11.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на счетоводството, лицето по чл.107а от ЗЛПХМ и на всички заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

  УПРАВИТЕЛ:

                                                                                      /Д-р Костадин Шахов/

ЗАПОВЕД-ТАКСИ-КЛИНИЧНИ-ИЗПИТВАНИЯ.pdf

Total Page Visits: 616 - Today Page Visits: 1