Съобщение

 

публикувано на: 27.9.2023 21:17

 

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА

по чл. 54, ал. 3 от ППЗОП

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на Пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД, обявена с Решение № 1/22.01.2019 г. на Управителя на „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД за откриване на процедурата, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID № 889867 /22.01.2019 г. и Обявление за поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с  ID №889879/22.01.2019 г.

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че на 20.02.2019 г. от 15.00 ч. в сградата на „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД, „Конферентна зала“ е насрочено открито заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на Пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД, обявена с Решение № 1/22.01.2019 г. на Управителя на „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД за откриване на процедурата, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID № 889867 /22.01.2019 г. и Обявление за поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с  ID №889879/22.01.2019 г.

С протоколни решения комисията, назначена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП е допуснала до етапа на отваряне и оповестяване на ценовите предложения всички участници, подали оферти. 

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Подпис:

Искра Василева

Председател на Комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП

Total Page Visits: 654 - Today Page Visits: 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *